X

خبر


تاریخ ثبت خبر: 1396/9/27
کد خبر: 44898
تعداد بازدید: 123 بار
نسخه چاپی print
بانکداری الکترونیکی

اثیر آموزشهای مقدماتی بر پذیرش بانکداری الکترونیکی
برای درک این موضوع در وهله اول نیاز داریم تا خود کارآمدی را بشناسیم و مفهوم آن را درک کنیم. خود کارآمدی کامپیوتری یکی از پنج بعد اعتقادی از تئوری شناخت اجتماعی می باشد که  به عنوان یکی از مهمترین عناصر تاثیر گذار بر ساختارهای شناختی معرفی می شود
( Gist, et al.,1989). الگوی تئوری شناخت اجتماعی هر نوع رخداد و پیشامدی را که نتیجه تعامل بین ادراک و شناخت اجتماعی افراد باشد شامل می شود. شناخت اجتماعی یک بصیرت خود تعیین شده در مورد توانایی افراد برای ارضاء نیازمندی های رفتاری و شناختی وظیفه محول شده را مورد ارزیابی قرار می دهد (McCormick & Martinko, 2004). خود کارآمدی کامپیوتری افراد بر سیستم اعتقادی آنها تاثیر
 می گذارد. برخی محققان نتیجه گرفته اند که خود کارآمدی کامپیوتری یک اعتقاد فردی است که فرد به عنوان یک توانایی برای انجام یک وظیفه خاص در اختیار دارد. این اعتقادات بر تصمیمات افراد در مورد انتخاب چالش ها، مقدار کوشش صرف شده برای وظیفه و مدت زمانی که افراد با وجود مشکلات مختلف مقاومت به خرج می دهند تاثیر می گذارد (Prussia, Anderson, & Manz, 1998). گفته می شود افراد با با درجه ای بالا از سودمندی نتایج مثبتی را توقع دارند و آنها موانع را به عنوان شرایطی می بینند که می توانند بر آن غلبه کنند. بر خلاف آن افراد با درجه ای پایینی از سودمندی نتایج ضعیفی را به عنوان نتیجه کوشش های خود توقع داشته و بر هزینه و ریسک تمرکز دارند (Bandura,2002). با این اوصاف سطح بالایی از خود کارآمدی با سطح بالایی از اعتماد در موفقیت در یک وظیفه خاص در ارتباط است. بنابراین می توان گفت که خود کارآمدی بر انتظار افراد در مورد نتایج استفاده از کامپیوتر تاثیر می گذارد. پس درک مفهوم خود کارآمدی در گذر به تئوری خود کارآمدی کامپیوتری دارای اهمیت می باشد. 
خود کارآمدی کامپیوتری قضاوت افراد در مورد توانایی خود در استفاده از کامپیوتر می باشد و به عنوان عامل مهمی در مطالعه رفتار افراد در مورد تکنولوژی اطلاعاتی مورد ملاحظه قرار می گیرد. همچنین به عنوان یک اعتقاد که رفتار را به سوی تکنولوژی های جدید اطلاعاتی هدایت و مشخص می کند تعریف می شود ( Agarwal, et al.,2000). در مورد تاثیرات خود کارآمدی کامپیوتری محققان نتیجه گرفتند که خود کارآمدی کامپیوتری 1. عاملی اساسی در درک دلایل افراد برای استفاده از کامپیوتر می باشد 2. بر انتظارات افراد در مورد نتایج استفاده از کامپیوتر عمیقاً تاثیر می گذارد 3. بر واکنش های رفتاری و ذهنی افراد تاثیر می گذارد 4. بر استفاده واقعی از کامپیوتر تاثیر می گذارد 5. بر رابطه مثبت بین انتظار نتایج و تشویق های دیگران تاثیر می گذارد (Compeau and Higgins,1995). 
افرادی که درجه بالایی از خود کارآمدی کامپیوتری را به نمایش می گذارند تعهد سازمانی بالاتری را نشان می دهند، برای سبقت از همکاران خود در محیط کار مناسب تر می باشند و از تکنولوژی اطلاعاتی به صورت وسیع تر استفاده می کنند. خود کارآمدی همچنین با عملکرد در ارتباط بوده و به صورت مثبت بر آن تاثیر می گذارد (Bani,2005). چندین مقیاس برای اندازه گیری درک کامپیوتری افراد در مورد توانایی ها، دانش و مهارت آنها وجود دارد. این مقیاس ها انتظارات افراد در مورد کنترل کامپیوتر، فعالیت های در ارتباط با کامپیوتر، درک توانایی وظیفه ای، خود ادراکی در مورد کامپیوتر، استفاده از کامپیوتر در محیط کار و استفاده از کامپیوتر در محیط پیچیده تکنولوژی مورد استفاده قرار می گیرد. 
بدلیل فراهم آوردن شرایط برای افزایش خود کارآمدی کامپیوتری افراد تاثیر آموزشهای مقدماتی بر خود کارآمدی کامپیوتری یکی از مهمترین حوزه های تحقیق در ادبیات می باشد‌ ( Hassan,1998). آموزش های غیر کافی و غیرموثر به عنوان عاملی کلیدی در پاسخ های غیر مطلوب افراد نسبت به تکنولوژی های جدید شناخته شده است (Venkatesh,1999). آموزش های مقدماتی در افزایش خود کارآمدی کامپیوتری افراد دارای اهمیت می باشد زیرا افرادی که در استفاده از کامپیوتر تازه کار هستند فاقد یک ساختار برای شکل دادن پایه ای برای کسب دانش در مورد سیستم می باشند. بدین ترتیب آموزش به عنوان عاملی است که بر خود کارآمدی کامپیوتری افراد تاثیر می گذارد. 
مطالعات پژوهشی رابطه ای قوی، دو جانبه و تقویت کننده را میان آموزش، خود کارآمدی کامپیوتری، فراوانی و ثبات استفاده از کامپیوتر به شرح زیر آشکار نمودند. آموزش به دلیل اینکه یک اعتقاد فردی در مورد دانش کار باعث افزایش خود کارایی می شود برای خود کارآمدی کامپیوتری حیاتی می باشد. این دانش اغلب از طریق آموزش کسب می شود. افراد  مناسب برای داشتن خود کارایی بالا آماده ایستادگی می باشند و فراوان در وظیفه خود آن را به کار می گیرند. این ایستادگی و ثبات و فراونی استفاده به سلطه تجربیات که در نهایت باعث افزایش خود کارآمدی
 می شود منجر می گردد. اعتقاد افراد همچنین عاملی تاثیر گذار بر خود کارآمدی کامپیوتری می باشد و از آنجا که خود کارآمدی یک سیستم اعتقادی می باشد مداخله گرهایی چون آموزش برای تاثیر مثبت بر اعتقادات افراد لازم و ضروری می باشند. ( نویسنده).
نقش محوری تاثیر آموزش ها بر خودکارآمدی کامپیوتری بوسیله این ادعا  حمایت می شود که آموزش کاربران کامپیوتر یکی از مهمترین عوامل برای تضمین استفاده موفقیت آمیز افراد برای استفاده از کامپیوتر می باشد ( Davis & Bostrom,1993). شکست در پذیرش تکنولوژی احتمالا به مسائل آموزش در ارتباط می باشد و نه شکست در خود تکنولوژی ( Turnage, 1990).  تلاش برای آموزش باعث افزایش کارایی می شود و افزایش خود کارایی به پذیرش تکنولوژی منتهی می شود. 
حال می توانیم تاثیر آموزشهای مقدماتی در پذیرش بانکداری الکترونیکی را بررسی کنیم. آموزش مقدماتی از طریق خود کارآمدی کامپیوتری بانکداری الکترونیکی بر پذیرش و استفاده از بانکداری الکترونیکی تاثیر می گذارد. همانطور که گفته شد مطالعات متعددی در مورد تاثیر اموزش بر پذیرش بانکداری الکترونیکی وجود دارد. آموزش های مقدماتی افراد را قادر می سازد تا توانایی های خود در ارتباط با کسب بانکداری الکترونیکی افزایش دهند و و در نتیجه بر افزایش پذیرش بانکداری الکترونیکی تاثیر می گذارد.
print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

 

ارتباطات مردمی


آپارات   شهرداری منطقه14:

aparat.com/region14

اینستاگرام   شهرداری منطقه14:

tehranregion14

انتقادات و پیشنهادات

نظــــرســنـجـــی

راه های ارتباط با شهرداری منطقه 14

بزرگراه محلاتی، نبرد جنوبی، بعد از چهار راه زمزم

96040900-96040000

9601022

Info.region14@tehran.ir

1777683193

ساعت کاری شهرداری منطقه 14:

شنبه تا سه شنبه 8 الی 16:30

چهارشنبه 8 الی 15:30