شهرداران پيشين منطقه

 
 نام و نام خانوادگی سال انتصاب   سال اتمام خدمت تصویر 
 تورج فرهادی  92/8/12  94/2/10
 اردشیر نوریان  91/3/1  92/8/12
 علی کفائی محمد نژاد  88/4/20  91/3/1
 سید ابوالفضل حسینی  86/10/19  88/4/20
 علی اصغر خرمی شریف  85/8/17  86/10/19
 علی رضا مالک  85/4/15  85/8/17
حسین باقری  83/8/12  85/4/14
 علی سعیدی  81/12/5 83/8/11
 حسن رباطی  79/6/2  81/11/29
عباس قدیری  65/2/2  79/5/19
 جواد خیری حبیب آبادی 1361   1365
 
   
  Copyright 2010 by Region 14 of Tehran Municipality