X

اهداف و چشم انداز


چشم انداز و جهت گيري‌هاي استراتژيك تهران در افق 1404 - تدوین شده توسط شوراي اسلامي شهر تهران

چشم انداز تهران 1404 در محور اقتصاد شهري

تهران 1404، شهري است با رونق اقتصادي كه شهروندانش از سطح رفاه مطلوب براي زندگي با كيفيت برخوردارند و سهم بسزايي در تأمين هزينه‌ها و مديريت شهر خود ايفا مي‌كنند. اقتصاد تهران در افق 1404، اقتصادي دانش‌بنيان، با ويژگي‌هاي اقتصادي يك جهان‌شهر خواهد بود. تهران با گزينش كسب‌كارهاي مناسب و سازگار با چشم‌انداز خود، قابليت ايفاي نقش لوكوموتيو توسعه‌ي كشور و به‌ويژه استان‌هاي هم‌جوار را درقالب يك قطب اقتصادي دارد. 

 جهت‌گيري‌هاي راهبردي تهران 1404 در محور اقتصاد شهري: 

- توسعه‌ي اقتصادي برمبناي كارآفريني فعاليت فعالان اقتصادري

 • حمايت از توسعه‌ي كارآفريني (به‌ويژه در جوانان) ازطريق فرهنگ‌سازي، آموزش، ايجاد و تقويت مراكز رشد در حوزه‌هاي مرتبط با چشم‌انداز (دانش و صنعت فرهنگي) با همكاري نهادهاي مرتبط و ... 

- توسعه‌ي اقتصادي شهر مبتني بر فناوري‌هاي نوظهور، نرم و پاك

 • حمايت از صنايع و كسب وكارهاي مرتبط و اعمال محدوديت براي كسب‌كارهاي نامرتبط 

• درنظر گرفتن فضاثي مناسب توسعه‌ي اين كسب‌وكارها در فضاي شهر 

- ايفاي نقش به‌عنوان ديده‌بان علوم و فناوري هاي نو و مركز اصلي توسعه‌ي فناوري‌هاي نوظهور 

• ايجاد و تقويت پارك‌هاي علم و فناوري. فن‌بازارها و ساير نهادها و زيرساخت‌هاي مورد نياز 

• جهت‌گيري دانشگاه‌هاي تهران براي تمركز بر دوره هاي نتحصيلات تكميلي 

- حمايت همه‌جانبه از توسعه‌ي صنعت فرهنگي به‌عنوان يك صنعت برتر در جهان‌شهرهاي پيشرو 

- توسعه‌ي تجارت و خدمات بين‌المللي و ايجاد زيرساخت‌هاي موردنياز آن، ازجمله تبديل تهران به دروازه‌ي ارتباطات پيشرفته ي بين‌المللي (فناوري اطلاعات و حمل و نقل) كشور 

• پيش‌بيني فضاي مناسب براي ايفاي نقش بين‌المللي تهران به‌عنوان يك جهان‌شهر 

- توسعه‌ي فعاليت‌هاي عمراني و ساخت‌وساز پيشرفته در سطح مجموعه ي شهري، به‌ويژه در حوزه‌ي مراكز تجاري، مراكز اجتماعات بين‌المللي، مراكز فرهنگي و رفاهي پيشرفته 

- تلاش براي ارتقاء جايگاه تهرانبه عنوان يك جهان‌شهر در سطح بين‌المللي 

• برنامه ريزي و زمينه‌سازي براي ميزباني تهران از اجتماعات و همايش‌هاي سياسي، اقتصادي و تجاري، علمي، فرهنگي، ورزشي و نظاير آن 

• شناسايي و تقويت همايش‌ها و اجتماعات خاص متناسب با ويژگي متمايز تهران 1404 در بعد دانش و فرهنگ 

- اصلاح نظام ماليه‌ي شهري ازطريق ايجاد تنوع در منابع درآمدي مديريت شهري با تكيه‌بر مشاركت گروه‌هاي مختلف اجتماعي و فعالان اقتصادي (بنگاه‌هاي عمومي و خصوصي) در تأمين درآمدهاي مديريت شهري برمبناي عدالت اجتماعي (متناسب با سهم آنها در هزينه‌هاي شهر) و گذار از درامدهاي متكي بر تراكم به درآمدهاي مالياتي و عوارضي 

- دستيابي به تركيب درآمدي بهينه (مانند پرداخت هزينه‌ي حضور دولت 30درصد، عوراض 40درصد و خدمات شهري 30درصد) براي اداره‌ي شهر 

- واگذاري فعاليت‌هاي تصدي‌گري شهري به بخش خصوصي و تعاوني براساس سياست‌هاي نظام در اصل 44 قانون اساسي و مشاركت فعال آنها در ايجاد و بهره برداري از زيرساخت هاي مناسب يك جهان‌شهر 

- توسعه‌ي كسب‌وكارهاي مورد تأكيد چشم‌انداز اقتصادي شهر

چشم‌انداز تهران 1404 در محور زيرساخت‌هاي شهري

تهران 1404، شهري است با زيرساخت‌هاي اطلاعاتي و ارتباطاتي (ICT) پيشرفته و روزآمد كه سياست‌هاي نوين مديريت شهري و تمركززدايي در سطح ملي را به‌خوبي پشتيباني مي‌نمايد. زيساخت‌هاي آب، فاضلاب و انرژي تهران 1404، مطابق با استانداردهاي جهاني، ايمن و پاسخ‌گوي نياز كار و زندگي شهروندان و متناسب با نقش‌ها و وظايف ملي و فراملي تهران است. جهت‌گيري هاي راهبردي تهران 1404 در محور زيرساخت‌هاي شهري: 

- تدوين طرح جامع فناوري اطلاعات و ارتباطات تهران 

- شتاب بخشيدن به توسعه‌ي زيرساخت هاي اطلاعاتي و ارتباطاتي (ICT) تهران و بهره‌گيري هرچه بيشتر از آنها در ارائه‌ي خدمات اداري گوناگون به شهروندان 

- يكپارچه‌سازي زيرساخت‌هاي الكترونيكي شهر و پرهيز از موازي كاري 

- كاهش تصدي‌گري دولت و جلب مشاركت بخش خصوصي در توسعه‌ي زيرساخت‌هاي ارتباطي شهر 

- كمك به كاهش هزينه‌هاي فناوري اطلاعاتت و ارتباطات در سبد هزينه‌هاي خانوار 

-ارتقاي سواد فناوري اطلاعت و ارتباطات شهروندان 

- ارتقاي سواد فناوري اطلاعات و ارتباطات شهروندان 

- استفاده ي بهينه از دانش و توانمندي‌هاي بومي براي توسعه‌ي زيرساخت‌هاي اطلاعاتي و ارتباطاتي و ارائه‌ي خدمات 

- استفاده از فرصت توسعه‌ي زيرساخت‌هاي اطلاعاتي و ارتباطاتي تهران براي تقويت كارآفريني و شكل‌گيري كسب‌وكارهاي مبتني برآن، به ويژه براي جوانان 

-تمركز خدمات الكترونيكي بر نيازهاي شهروندان و اولويت‌دهي به طرح‌هاي زودبازده 

- تصويب قوانين و مقررات مربوط به جرايم الكترونيكي و نظارت بر حسن اجراي آنها 

- ايمن‌سازي و مقاوم‌سازي شبكه‌ي انتقال آب و انرژي (اعم از آب، برق و گاز) در برابر حوادث غيرمترقبه و به‌ويژه زلزله 

- جلوگيري از برداشت بيش‌از حد از منابع آب زيرزميني 

- فرهنگ‌سازي و آموزش به‌منظور تصحيح الگوي مصرف آب و انرژي شهروندان 

- بهبود تأسيسات ذخيره‌سازي، برداشت، تصفيه و توزيع آب 

- درنظر گرفتن امكان توسعه‌هاي بعدي در طراحي زيرساخت‌هاي شهري

چشم‌انداز تهران 1404 در محور مديريت شهري

تهران 1404، شهري است با مديريت ارزشي، عدالت‌محور، خدمت‌گذار، كارآمد، نوآور، پاسخ‌گو، شهروندمدار و يكپارچه در سطح مجموعه‌ي شهري تهران كه سياست‌هاي آن برهمه‌ي نهادهاي دست‌اندركار توسعه‌ي شهري نافذ است. مديريت تهران مبتني بر مشاركت همه‌ي ذينفعان شهر و به ويژه شهروندان و نهادهاي غيردولتي است. 

 جهت‌گيري هاي راهبردي تهران 1404 در محور مديريت شهري: 

- بازنگري در مديريت شهري و وظايف آن براساس سياست‌هاي نظام در تمركززدايي و توسع‌ي مديريت منطقه‌اي 

- ايجاد سازوكارهاي قانوني مناسب براي شكل گيري و استقرار مديريت يكپارچه در سطح مجموعه‌ي شهري تهران 

- تقويت نهادهاي غيردولتي به منظور توانمندسازي شهروندان در مشاركت و نظارت جدي و مؤثر آنها در اداره‌ي امور شهر 

- جهت‌گيري به سوي نظام مديريت غيرمتمركز در شهر ازطريق تقويت نهادهاي محله‌اي و منطقه‌اي در داخل شهر مانند شوراياري‌ها 

- ايجاد شفافيت و پاسخگويي در فعاليت‌هاي مديريت شهري 

- استفاده از نيروهاي متخصص و كارآمد در سطوح فني شهر و پرهيز از دخالت ملاحظات سياسي و جناحي در سياست‌گذاري‌ها و اقدامات 

- تقويت نظارت بر امور شهر درچارچوب برنامه‌هاي مصوب و ارتقاء جايگاه نهادهاي نظارتي مؤثر بر شهر، مانند سازمان حفاظت از محيط زسيت، نهادهاي ناظر بر تحولات كالبدي و نظاير آن 

- تقويت بهره‌گيري شهر از فناوري ارتباطات و اطلاعات و ارائه‌ي كلي‌ي خدمات شهري و اداري ازطريق آن 

- ايجاد، سازمان‌دتهي و به‌كارگيري شبكه‌ي پيمانكاران عمومي شهري و واگذاري فعاليت‌هاي شهري به انها و تقويت نقش حاكميتي و نظارتي مديريت شهري 

- حمايت از شكل‌گيري كانون‌هاي تفكر تخصصي متناسب با شئون مختلف مديريت شهري و بهره‌گيري از قابليت هاي پژوهشي و مشاوره‌اي آنها در تصميم‌سازي شهر 

- اطلاع‌رساني و ايجاد بانك‌هاي اطلاعاتي موردنياز شهروندان و كارآفرينان در راستاي تسهيل امور و توسعه‌ي عدالت اجتماعي 

-ايجاد ثبات مديريت شهري، به‌ويژه در مسائل فني شهر (در شرايط فعلي، متوسط طول عمر مديران شهري، دو سال برآورد مي‌شود كه براي كلان‌شهري مانند تهران بسيار كم است و دست‌كم بايد به دو برابر افزايش يابد) 

- مهندسي مجدد و حذف ديوان‌سالاري اداري غيرضروري از نظام مدريت شهري

 

چشم‌انداز تهران 1404 در محور امنيت شهري


تهران 1404، مصداق بارز بلد امن است و در سطح متهران 1404، مصداق بارز بلد امن است و در سطح منطقه‌آسسياي جنوب‌غربي (شامكل آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و كشورهاي همسايه) به‌عنوان امن‌ترين كلان‌شهر شناخته مي‌شود و شهروندانش احساس امنيت مي‌كنند. امنيت در تهران، امنيتي ارزشي و اجتماعي است كه از تعامل سازنده‌ي پليس با شهروندان و نهادهاي دولتي نشأت مي‌گيرد. پليس تهران با بهره‌گيري از فناوري‌هاي پيشرفته و نيروهاي كارآمد، آمادگي لازم براي پيشگيري از جرام مدرن و سازمان‌يافته را دارد.

جهت گيري‌هاي راهبردي تهران 1404 در محور امنيت شهري: 

- نهادينه نمودن نگاه جامع به مفهوم امنيت اجتماعي و برقراري تعامل قوي بين پليس، مديريت شهر و ساير نهادهاي مسئول در توليد، حفظ و بازتوليد امنيت شهري 

- فرهنگ‌سازي و ايجاد سازوكار لازم براي مشاركت شهروندان در امنيت شهري، به ويژه تقويت حساسيت، نظارت و كنترل اجتماعي مبتني بر مشاركت همه‌ي شهروندان درمقابل پديده‌هاي مخل امنيت 

- ايجاد سازوكارهاي مناسب فرهنگي و نظارتي براي تقويت خودكنترلي در شهروندان مانند تقويت سامانه هاي الكترونيك نظارتي در شهر بااستفاده از سازوكارهاي پيشرفته ي بصري و همچنين تقويت سازوكارهاي شناسايي و رديابي متخلفان 

- تلاش براي افزايش احساس امنيت در شهروندان به‌ويژه ازطريق برخورد جدي با جرائم خرد 

- تقويت پليس تهران بااستفاده از فناوري هاي مدرن پليسي در راستاي اماده‌سازي آن براي مواجهه با جرائم نوين آينده به‌ويژه جرائم الكترونيك و جرائم سازمان‌يافته 

- بهره‌گيري از بخش خصوصي در تأمين امنيت تهران

- تعام همه‌ي سازمان‌هاي مؤثر در مبارزه‌ي جهادي با انواع مواد مخدر صنعتي و سنتي در تهران به‌عنوان يكي از جدي‌ترين معضلات امنيتي و اجتماعي تهان كه تحقق چشم‌انداز را با چالش‌ جدي مواجه مي‌كند. .

چشم‌انداز تهران 1404 در محور حمل و نقل

تهران 1404، شهري است با حمل و نقل روان، با سامانه ي جامع حمل و نقل با محوريت حمل و نقل عمومي قابل اعتماد، در دسترس، ايمنف رسريع و ارزان كه شهروندانش به‌رغم دارا بودن خودروي شخصي، با طيب‌خاطر از آن استفاده مي‌كنند. اين سامانه‌ي حمل و نقلف با برقراري ارتباطات اثربخش در سطح مجموعه‌ي شهري، ملي و فراملي، چشم‌انداز جهان‌شهر تهران را به‌خوبي پشتيباني مي‌نمايد. 

 جهت‌گيري‌هاي راهبردي تهران 1404 در محور حمل و نقل: 

جهت‌گيري اساسي: تدوين، جاري‌سازي و به‌روز رساني طرح جامع حمل و نقل تهران 

- توسعه ي پرشتاب سامانه‌ي حمل و نقل عمومي قابل اعتماد، دردسترس، ايمن، سريع و ارزان 

- مديريت تقاضاي سفر، با تأكيد بر حذف سفرها غيرضروري بااستفاده از روش هاي مختلف مانند توسعه‌ي زيرساخت‌هاي اطلاعاتي و ارتباطاتي (ICT) و تغيير فرهنگ عبور و مرور شهروندان

- تسريع در اختصاص اعتبار كافي براي توسعه‌ي حمل و نقل عمومي و بهره‌گيري از همه‌ي فرصت هاي تأمين منابع دولتي، خصوصي و خارجي 

- هماهنگي سياست‌هاي حمل و نقل با طرح‌‌هاي توسعه‌ي كالبدي، اقتصادي، زيست محيطي و ساير حوزه‌هاي مرتبط 5. همگرايي و يكپارچگي در سازمان‌هاي دست اندركار توسعه و مديريت حمل و نقل تهران 

- ارتقاي كيفيت زيرساخت‌هاي حمل و نقل 

- ارتقاي فرهنگ عبور و مرور ازطريق ارائه ي آموزش‌هاي عمومي 

- تقويت خطوط مواصلاتي به شهرها و شهرك‌هاي اطراف 

- آينده‌نگري، برنامه‌ريزي بلندمدت، پرهيز از راه حل‌هاي مقطعي و مطالعه‌ي دقيق پيامد طرح ترافيكي 

- استفاده از ديدگاه هاي كارشناسي در سياست گذاري و تصميم‌گيري در حوزه‌ي حمل و نقل 

- گسترش فضاهاي ويژه براي پياده‌روي و دوچرخه‌سواري و ارتقاي ايمني آنها به‌ويژه در بافت هاي سنتي 

- تقويت كيفي و كمي پليس راهنمايي و رانندگي و تجهيز آن به تجهيزات و فناوري هاي پيشرفته‌ي روز 

- اولويت‌دهي به تكميل نواقص و پروژه هاي ناتمام شبكه‌ي فعلي معبر در سرمايه گذاري‌ها 

- بهره‌گيري بيشتر از سامانه‌ي حمل و نقل هوشمند، استفاده از ابزار پيشرفته و هوشمند براي كنترل ترافيك

 

چشم‌انداز تهران 1404 در محور محيط زيست

تهران 1404، شهري است پاك، پاكيزه و سبز، مطابق با آخرين استانداردهاي جهان‌شهري در پرتو اموزه‌هاي متعالي الهي، اخلاق زيست‌محيطي در شهروندان نهادينه شده و حفظ سرمايه‌هاي طبيعي كم‌نظير تهران از مطالبات اصلي آنان است. نهادها و قوانين حفاظت از محيط‌زيست به عنوان حافظان توسعه‌ي پايدار شهر، از جايگاه ويژه اي در مديريت شهر برخوردارند. ذينفعان شهر در اقدامي شجاعانه و يكپارچهف همگام با روند جهاني، محيط زيست تهران را 20 سال به عقب بازخواهند گرداند. 

 جهت‌گيري‌هاي راهبردي تهران 1404 در محور محيط زيست: 

- كاهش ميزان مصرف اب و انرژي، و ايجاد آلودگي‌هاي زيست‌محيطي در شهر تهران با درنظر گرفتن شاخص هاي جهاني 

- تشويق به استفاده از انرژي‌ها، فناوري ها، صنايع و خدمات پاك و سازگار با محيط‌زيست 3. تقويت اذهان وفرهنگ توجه به محيط‌زسيت و ارج نهادن به سرمايه‌هاي طبيعي 

- ارزيابي راهبردي برنامه‌هاي بلندمدت شهري با استفاده از نشظام ارزيابي زيست‌محيطي راهبردي (در كنار الگوي ارزيابي اثرات زيست‌محيطي)، همگام يا بعداز تدوين آنها 

- تقويت نهادهاي مردمي به منظرو كاهش اتكا بر دولت براي حفظ محيط‌زيست 

- تكيه‌ي بيشتر بر روشهاي تشويقي به‌جاي روش هاي تنبيهي 

- سرمايه گذاري بيشتر در بخشهاي تحقيقو توسعه مبرتبط با كاهش آلاينده ها 

- جذب صنايع فناوري برتر با الايندگي كم ازطريق: 1. ايجاد انگيزه و كاهش ماليت به منظور جذب صنايع پاك 2. آموزش و توسعه‌ي نيروي كار با هدف حمايت از كسب و كاهاي كم‌آلاينده 3. ممانعت از استقرار صنايع با آلايندگي زياد در حريم شهر 

- تلاش براي كنترل فرآيندهاي توليد و روش عملكرد صنايع درحين فرايند به‌جاي كنترل ميزان توليد آلاينده‌ها توسط محصولات نهايي 

- اطلاع‌رساني و تنوير افكار عمومي با مقايسه‌ي هزينه‌هاي بالاي آلودگي‌هاي زيست‌محيطي و منافع مالي كوتاه مدت با هدف ايجاد حس تعهد و خودكنترلي در شهروندان 

- كشانيدن طبيعت به درون شهر و افزايش حجم ريه‌هاي شهري 

- ارتقاء جايگاه سازمانهاي حفاظت از محيط‌زيست و التزام به رعايت مقررات مربوط به آن در حوزه‌هاي مختلف (اعم از ساخت‌وسازهاي شهري، صنعتف مديريت ضايعات، حمل و نقل، سامانه هاي انرژي و مانند ان) 

- افزايش مسئوليت‌پذيري اجتماعي صنايع درجهت كاهش آلاينده‌ها، تكميل مراحل بازياف و كاهش اثرات مخرب زيست‌محيطي محصولات توليدي درتمام طول چرخه‌ي توليد، مصرف، تعميرات، خدمات پس از فروش و انهدام لاشه‌ها 

- هماهنگي بافت شهر با الگوهاي طبيعي محيط زيستي (ايجاد انسجام و وحدت بافت با ويژگي هاي محيط) 

- مطالعه‌ي فناوري‌ها و شيوه‌هاي مناسب جمع‌آوري و پردازش زباله‌ي شهري 

- تنظيم مقررات مناسب و مؤثر براي بازياف، انهدام و ذخيره‌ي ضايعات، به‌ويژه ضايعات طبيعي 

- توجه ويژه به تفكيك و بازيافت ضايعات 

- احداث مراكز بازيافت و تبديل زباله به انرژي 

- تسريع در خروج خودروهاي فرسوده 

- تسريع در روند دوگانه سوز كردن خودروها و ايجاد جايگاه‌هاي عرضه‌ي گاز طبيعي

چشم‌انداز تهران 1404 در محور معماري و بافت شهري

تهران 1404، شهري است ايمن، زيبا و روح‌نواز، با تركيبي متعادل از معماري سنتي و مدرن كه هويت ايراني و اسلامي در سيماي آن متجلي است و فضاي مناسب براي كار، زندگي، تفريح و تعاملات اجتماعي را دراختيار شهروندان و گردشگران قرار مي‌دهد. بهره‌گيري كامل از ثروت‌هاي طبيعي شهر و فراهم نمودن فضاي موردنياز براي كاركردهاي جهان‌شهري به‌ويژه فعاليت هاي دانشي و فرهنگي بارز تهران 1404 است. 

 جهت‌گيري‌هاي راهبردي تهران 1404 در محور معماري و بافت شهري: 

-جهت‌گيري اساسي: ايجاد، جاري‌سازي و به‌روز رساني طرح جامع شهري 

- مقاوم‌سازي و نوسازي بافت هاي فرسوده 

- ايمن‌سازي فضاهاي عمومي شهري 

- تقويت هدفمند روند حضور شهروندان در شهر به منظور حفظ پويايي، سرزندگي و نشاط آن 

- حفظ و تقويت تنوع فضايي تهران 

- تقويت هويت معماري محلات و ايجا هماهنگي در سيماي شهري با تدوين و اجراي سياست هاي صحيح در مديريت سيماي شهر 

- ترميم بناها و فضاهاي ارزشمند تااريخي و معصر و حفاظت ويژه از‌ آنها به عنوان يك ثروت ملي با تأكيد بر تقويت احساس تعلق شهروندان به آنها 

- گسترش فضاهاي مناسب براي تعاملات اجتماعي 

- پيشبيني و اختصاص فضاي مناسب براي نهادهاي دانشي و خوشه ي صنعت فرهنگي 

- پرهيز از يك‌جانبه‌نگري به موضوع معماري و بافت شهري 

- تقويت نظارت بر ساخت‌وسازها، كاربري‌ها و فعاليت‌ها و صدور مجوز تغيير با انجام برريس‌هاي مختلف كارشناسي به‌منظور افزايش كيفيت ساخت‌وسازهاي هري 

- رعايت حريم و ساير ظوابط و دستورالعمل‌هاي ساخت‌ساز شهري 

- حل معضل حاشيه‌نشيني و اسكان غيررسمي

چشم‌انداز تهران 1404 در محور فرهنگي اجتماعي

تهران 1404، چهارسوي تبادل انيدشه، معرفت و دانش در منطقه و جهان اسلام است. ايمان، صداقتف نظم و قانون مداريف كارآفريني و تلاش، احساس تعلق و مشاركت در ساختن شهري الگو، از خصوصيات اغلب شهروندان به‌شمار مي‌رود و اعتماد متقابل بين آنها و مديران شهر مشهود است. استحكام خانواده و روابط همسايگي، محله اي و اجتماعي قوي از ويژگي‌هاي اصلي فرهنگي اجتماعي تهران است. اغلب شهروندان تهراني به سوادهاي پايه‌اي قرن بيست و يكم مجهزند، به‌ويژه سواد فرهنگي و براي ساختن شهري دانشي و فرهنگي تربيت شده اند.  

جهت‌گيري‌هاي راهبردي تهران 1404 در محور فرهنگي و اجتماعي: 

- هماهنگي و تعامل با رسانه هاي جمعي ملي و محلي براي پشتيباني از اهداف فرهنگي تهران در تقويت ويژگي‌هاي ايمان، صداقت، نظم و قانون‌مداري، كارآفريني و تلاش، احساس تعلق و مشاركت در شهروندان

- تربيت شهروندان از آينده ازطريق سرمايه‌گذاري آموزشي با همكاري نهادهاي ذيربط

- هدف‌گذاري براي توسعه‌ي سوادهاي پايه اي عصر اطلاعات، به ويژه سواد فرهنگي در بين كودكان، نوجوانان و جوانان 

- تقويت نهاد خانواده به عنوان ركن اصلي فرهنگي و اجتماعي تهران 1404 

- توسعه‌ي فعاليت‌ها و اجتماعات محله‌اي در تهران با مشاركت شهروندان 

- توسعه‌ي كمي و كيفي سازمان فرهنگي هنري شهرداري به عنوان يك سازمان كليدي در تحقق چشم‌انداز تهران 

- توسعه كمي و كيفي فرهنگسراها و همسوسازي فعاليت هاي انها با اهداف چشم انداز فرهنگي تهران 

- سرمايه‌گذاري فرهنگي براي تقويت حس تعلق شهروندان (گذار از شهرنشيني به شهروندي) 

- كمك به شكل‌گيري خوشه‌ي صنعت فرهنگي در تهران، به ويژه بهره‌گيري از پتانسيل فرهنگسراها براي ايجاد مراكز رشد صنعت فرهنگي 

- حمايت از ايجاد اماكن و فضاهاي فرهنگي در تهران مناسب با شأن يك جهان‌شهر فرهنگي 

- ارتقاء جايگاه بين‌المللي دانشي و فرهنگي تهران با ميزباني جشنواره‌ها و همايش هاي علمي و فرهنگي بين‌المللي متناسب با مزيت ها و هويت ايراني و اسلامي تهران

اهداف و چشم انداز تهران تا سال 1404

 

ارتباطات مردمی


آپارات   شهرداری منطقه14:

aparat.com/region14

اینستاگرام   شهرداری منطقه14:

tehranregion14

انتقادات و پیشنهادات

نظــــرســنـجـــی

راه های ارتباط با شهرداری منطقه 14

بزرگراه محلاتی، نبرد جنوبی، بعد از چهار راه زمزم

96040900-96040000

9601022

Info.region14@tehran.ir

1777683193

ساعت کاری شهرداری منطقه 14:

شنبه تا سه شنبه 8 الی 16:30

چهارشنبه 8 الی 15:30