X

ماموریت و راهبردها


ماموریت ها و راهبردها

راهبردهای میان مدت توسعه منطقه 14

در چهارچوب راهبردهای توسعه شهر تهران در قالب طرح جامع موضوع مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورخ به قرار ذیل می باشد:
1 -تعریف حد شرقی منطقه بر عارضه مشخص کالبدی
 2 -توجه به ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی درهویت بخشی به ساختارها در هریک از محدوده ها(بافت ارگانیک قسمتهای غربی منطقه بویژه محالت دوالب و سلیمانیه)
3 -استفاده از پتانسیلهای محورهای مجهز شهری و محورهای درون شهری و ایجاد کانونهای خدماتی ـ تجاری ـ فراغتی بین منطقه ای ) ایستگاههای مترو، محور امام علی، اراضی پهنه شرق بزرگراه بسیج)
4 -ایجاد و تکمیل استخوان بندی ارتباطی منطقه و تسریع در امور بهره برداری از خطوط مترو در جهت تقویت انسجام فضایی( خیابان کرمان ـ تقاطع بسیج محالتی ـ بزرگراه امام علی ـ خیابان پیروزی)
5 -تهیه و اجرای طرحهای نوسازی بافتهای فرسوده منطقه
6 -گسترش ایستگاههای آتش نشانی، ایجاد فضاهای باز برای استقرار نیروهای امداد و نجات و تجهیز آن و تقویت سازمان و تشکیالت امداد و نجات
7 -نوسازی و تقویت شبکه فرسوده آبرسانی و گسترش شبکه فاضالب
 8 -تقویت و تکمیل نظام سلسله مراتبی تأمین خدمات
9 -تکمیل استخوانبندی ارتباطی منطقه و در نظر گرفتن سطوح مناسب برای استقرار کاربریهای خدماتی و رفاهی در جهت تقویت انسجام فضایی
10 -پهنه بندی اراضی منطقه به منظور ایجاد زمینه های الزم برای جذب و استقرار خدمات متناسب با نقش آتی منطقه
11 -طراحی شهری محورهای اصلی منطقه از جمله خیابانهای پیروزی و 17 شهریور و میدان شهدا
 12 -استفاده از امکانات طبیعی در توسعه فضاهای تفرجگاهی و گردشگری و تدارک پارکهای عملکردی ناحیه ای و محله ای
13 -تهیه طرحهای بهسازی ونوسازی وبازسازی بافتهای فرسوده
14 -حفظ و بهره برداری از قنوات
 

ارتباطات مردمی


آپارات   شهرداری منطقه14:

aparat.com/region14

اینستاگرام   شهرداری منطقه14:

regionn14

انتقادات و پیشنهادات

نظــــرســنـجـــی

راه های ارتباط با شهرداری منطقه 14

بزرگراه محلاتی، نبرد جنوبی، بعد از چهار راه زمزم

96040900-96040000

9601022

Info.region14@tehran.ir

1777683193

ساعت کاری شهرداری منطقه 14:

شنبه تا چهارشنبه 8 الی 16:30

چهارشنبه 8 الی 15:15