X

مرکز مطالعات و برنامه ریزی


مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

درباره گزارش های دانش شهر

 

مجموعه گزارشهای دانش شهر، با رويکرد علمی پژوهشی و با هدف انجام تحقيقات علمی  پيرامون مهمترين مسائل کلانشهر تهران توسط مديريتهای مرکز مطالعات و برنامه‌ريزی شهر تهران و صاحب‌نظران مسائل شهری تهيه و پس از ارزيابی و نظارت علمی داوران مربوطه به چاپ می‌رسد.

عنوان مورخ
نشريه الكترونيكي گزيده مقالات برنامه ريزي توسعه شهري دی و بهمن 1395
ضوابط توليد آسفالت و راهكارهاي بهبود كيفيت توليد آن (گزارش شماره 351) 1395/12/17
بررسي جايگاه آينده نگاري و آينده پژوهي در مديريت بحران شهري (گزارش شماره 352) 1395/12/17
بررسي تجارب جهاني مواجه با پديده دستفروشي( گزارش شماره 353) 1395/12/17
شناسايي عوامل موثر بر خلق جداره ها ي شهري واجد معنا (دانش شهر شماره 354) 1395/12/17
تمهيدات كلي طراحي ساختمانهاي واقع درپهنه هاي گسلي (دانش شهر شماره 356) 1395/12/17
بررسي دستورالعمل هاي موجود اطلاع رساني در حوزه مديريت بحران و سوانح (دانش شهر 357) 1395/12/17
تحليلي بر رويكردهاي حكمروايي و برنامه ريزي شهري در كاهش تغييرات آب و هوايي با تمركز بر حوزه مديريت كلان شهر تهران( دانش شهر 358) 1395/12/17
روش هاي پيشگيري از وقوع ترك هاي طولي در روسازي هاي آسفالتي (گزارش شماره 359) 1395/12/16
عوامل تعيين كننده ميزان احساس تعلق به محله در شهر تهران (دانش شهرشماره 361 1395/12/16
امداد رساني در ساختمانهاي بلند مرتبه با تاكيد برآتش سوزي (گزارش شماره 350) 1395/10/19
بررسي اثرات بهداشتي و زيست محيطي منتسب به ذرات معلق در شهر تهران ( گزارش شماره 348) 1395/10/19
زندگي چندگانه در فضاهاي عمومي (دانش شهر شماره 347) 1395/10/12
بررسي تطبيقي ديدگاه هاي محتوايي طرح جامع شهر تهران با سياست ها واصول رشد هوشمند شهري(گزارش شماره 346) 1395/10/12
اولويت بندي روش هاي حفاظتي شهروندان با هدف آگاه سازي آنان براي آمادگي در برابر وقوع سوانح (گزارش شماره 345) 1395/5
جايگاه تعديل خطر و ارتباطات ريسك در برنامه ريزي شرايط اضطراري ( گزارش شماره 344) 1395/2
بررسي نقش فضاهاي عمومي در افزايش حس تعلق به محله (دانش شهر شماره 343) 1395/5
بررسي پديده دستفروشي در شهر تهران و رويكردهاي كارامد براي ساماندهي و مديريت آن (گزارش شماره 342) 1395/4
کیفیت زندگی گروههای اجتماعی در شهر تهران 1394/8/18
معرفی مصالح نوین در ارتقاء کیفیت بصری و محیطی در بناهای عمومی و ساختمان‌های شهر 1394/7/29
اهمیت حمایت اجتماعی 1394/7/29
نظام پشتبیان تصمیم در مدیریت شهری 1394/7/29
معيارها و شاخص هاي تعيين تزاحم يا عدم تزاحم مشاغل و صنايع در شهر تهران 1394/6/3
اخلاقيات اجتماعي در شهر تحليل ثانويه وضع موجود كلانشهر تهران 1394/6/2
شكل گيري فضا در شهرها 1394/6/2
پراكندگي فعاليت ها و مشاغل ناسازگار در تهران و پيامدهاي آن 1394/6/2
خاطره‌ی جمعی در شهر تهران 1394/4/10
نقش حاکمیتی شهرداری در مدیریت و اولویت بندی پروژه های شهری 1394/3/31
توسعه شهری بدون خودرو (نمونه موردی : محله کن) 1394/3/27
دانش شهر شماره ۲۶۷- با عنوان روش های نوین مدیریت آبهای سطحی شهری 1393/9/12
دانش شهر شماره 245 - ارائه چارچوب مدیریت بصری در شهر تهران 1393/7/16
دانش شهر شماره 241- رفتارها و واکنش‌های اجتماعی تجربه شده در هنگام وقوع سوانح 1393/4/20
تحلیلی فضایی تمرکز گرایی در ایران با تاکید بر جایگاه مجموعه شهری تهران 1393/1/19
دانش شهر شماره ۱۹۶ (شهر خلاق، مبانی نظری و شاخص‌ها) 1392/7/2
دانش شهر شماره ۱۹۵ (الزامات ژئوپلیتیک مدیریت شهری) 1392/7/2
گزارش شماره ۱۷۵ (مدیریت حریم پایتخت بررسی تجارب جهانی و ارائه پیشنهادهای اجرایی) 1392/5/26
دانش شهر شماره ۱۴۹ (مهندسی ارزش در حمل‌ و نقل شهری) 1391/12/13
دانش شهر شماره ۱۴۶ (مدیریت تقاضای سفر TDM) 1391/12/13
دانش شهر شماره ۱۴۴ (برنامه استمرار خدمات سازمان‌ها و مشاغل در حوادث) 1391/12/13
دانش شهر - شماره ۱۳۶ (الزامات تهیه دستورالعمل یخ زدایی معابر) 1391/8/15
دانش شهر - شماره ۱۲۸ (بررسي و ارائه سياست های دستيابی به حمل و نقل پايدار در تهران) 1391/8/15
دانش شهر - شماره ۱۲۷ (سامانه فرماندهي حادثه شهر تهران) 1391/7/15
دانش شهر - شماره ۳۳ (مسئله‌يابی در مديريت شهری) 1390/6/5
دانش شهر - شماره ٣٢ (نقش سازمان‌های بین‌المللی در جایگاه جهانی جدید کلانشهرها) 1390/6/1
دانش شهر - شماره ۳١ (ليزينگ زمين و مسکن) 1390/6/1
دانش شهر - شماره ٣٠ (جایگیزینی مینی بوس های فرسوده شهر تهران، چالش ها و راهکارها) 1390/2/5
دانش شهر - شماره 29 (مطالعه وضعیت اقتصادی-اجتماعی زنان سرپرست خانوار) 1390/2/5
دانش شهر - شماره ۲۸ (شهروندی فعال و نظارت شهروندی) 1390/2/5
دانش شهر - شماره ۲۷ (کودکان و شهروندی) 1390/2/5
دانش شهر - شماره ۲۶ (کلانشهرها و چالش های حمل و نقل) 1390/2/5
دانش شهر - شماره ۲۵ (کشاورزی شهری) 1390/1/21
دانش شهر - شماره ۲۴ (شهروندی و سالمندی) 1390/1/21
دانش شهر - شماره 23 (بررسی ضوابط بلندمرتبه سازی در شهر تهران) 1390/1/21
دانش شهر - شماره 22 (بحران مالی جهانی) 1390/1/21
دانش شهر - شماره 21 (مطالعه وضعيت طلاق در شهر تهران) 1390/1/21
دانش شهر - شماره 20 (مطالعه وضعيت ازدواج در مناطق بيست و دوگانه شهر تهران) 1390/1/21
دانش شهر - شماره 19 (مديريت منظر شهری محلات با رويکرد پايداری) 1390/1/21
دانش شهر - شماره 18 (دیپلماسی شهری) 1390/1/21
دانش شهر - شماره 17 (بحران سفيد (برف) و مديريت آن در کلان شهرها) 1390/1/21
دانش شهر - شماره 16 (معلوليت و شهروندی) 1390/1/21
دانش شهر - شماره 15 (بررسی وضعیت رود دره فرحزاد-قبل و بعد از ساماندهی) 1390/1/21
دانش شهر - شماره 14 (بررسی اجمالی توليد ناخالص داخلی ايران با توجه به سهم استانها) 1390/1/21
دانش شهر - شماره 13 (مشارکت، تصور از مشارکت و حمايت شهروندان) 1390/1/21
دانش شهر - شماره 12 (جايگاه فضاهای زيرزمينی در طرح های شهری) 1390/1/21
دانش شهر - شماره 11 (حکمرانی خوب شهری-یک ضرورت تردیدناپذیر) 1390/1/21
دانش شهر - شماره 10 (اثرات اجرای قانون هدفمند کردن يارانه ها در استان تهران) 1389/12/1
دانش شهر - شماره 9 (بررسی کاهش آلودگی هوای شهر تهران با جايگزينی سوخت CNG) 1390/1/21
دانش شهر - شماره 8 (جایگاه مسئولیت پاسخگوئی در شهرداری تهران) 1390/1/21
دانش شهر- شماره 7 (دیپلماسی شهری در فرآیند جهانی شدن) 1390/1/21
دانش شهر - شماره 6 (وضعیت شهروندی در شهر تهران) 1390/1/21
دانش شهر - شماره 5 (تحلیلی بر موضوع انتقال پایتخت سیاسی کشور) 1390/1/21
دانش شهر - شماره 4 (جایگاه مشارکت شهروندان در اسناد بالادستی) 1390/1/21
دانش شهر- شماره 3(مروری بر برنامه ريزی فرهنگی در شهرداری های استان لونتاریو ، کانادا) 1390/1/21
دانش شهر- شماره 2 (سیاهچاله ها و پیوندهای سست در شبکه شهرهای جهانی) 1390/1/21
دانش شهر - شماره 1 (جهانشهرها و گروه اقتصادی G20) 1390/1/21
 

ارتباطات مردمی


آپارات   شهرداری منطقه14:

aparat.com/region14

اینستاگرام   شهرداری منطقه14:

tehranregion14

انتقادات و پیشنهادات

نظــــرســنـجـــی

راه های ارتباط با شهرداری منطقه 14

بزرگراه محلاتی، نبرد جنوبی، بعد از چهار راه زمزم

96040900-96040000

9601022

Info.region14@tehran.ir

1777683193

ساعت کاری شهرداری منطقه 14:

شنبه تا سه شنبه 8 الی 16:30

چهارشنبه 8 الی 15:30